Visar inlägg med tagg:

abcI nätverket för svenska och svenska som andraspråk driver vi ett så kallat ramprojekt om förmågan att läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften. Det övergripande syftet med projektet är att på sikt kunna bidra med kunskap om vad elever behöver kunna för att kunna ”läsa för olika syften” och hur denna förmåga kan förstås i relation till olika innehållsliga områden och i relation till olika åldrar. Vi har träffat de deltagande lärarna vid två tillfällen den här terminen och börjar nu tillsammans kunna formulera forskningsbara frågor.

Ett av delprojekten vill undersöka elevers uppfattningar om ett specifikt fenomen före och efter läsningen av en roman. Kan elevers förmåga att byta perspektiv öka genom läsning av skönlitteratur? Kan elever lättare sätta sig in i hur andra människor tänker och lever? Lär de sig att argumentera på ett annat sätt?

Vad det innebär att läsa och tolka en faktatext i en speciell ålder, är utgångspunkten för ett annat delprojekt. Vad kan man när man kan läsa och förstå en faktatext? Och hur vet vi när elever ”förstått texten”?

På fredag fortsätter vi att tänka tillsammans och diskutera metodfrågan. Hur ska forskningen genomföras och vilka data ska samlas in?

Anna-Maija

Nu har lärare i Stockholms stad en ny chans att anmäla sitt intresse för att delta i ett ämnesdidaktiskt ramprojekt. Deadline för att ansöka om deltagande med start efter jul är den 15 oktober, och det finns möjlighet för lärare i SO, teknik, praktisk-estetiska ämnen, engelska och moderna språk att söka.

Det övergripande syftet med ramprojekten är att utveckla kunskaper om hur:

  1. förmågorna i läroplanerna i kombination med centralt innehåll kan preciseras och konkretiseras
  2. undervisningen kan utvecklas
  3. elevers kunskaper kan bedömas i relation till de ämnesspecifika förmågor som eleverna förväntas utveckla.

Projekten handleds av koordinatorer inom våra ämnesdidaktiska nätverk, och tanken är att få igång flera projekt som behandlar samma ämnesspecifika förmåga för att på så sätt med hjälp av flera mindre studier kunna bidra till en gemensam större kunskap.

Ni kan läsa tidigare blogginlägg om våra pågående ramprojekt här  och mer information om vad deltagande innebär samt vilken förmåga som de olika ramprojekten behandlar finns här.

Frågor? Kontakta oss på funktion.stls@stockholm.se

/Jessica B

11

sep

Projekt i SO-ämnen

Även för oss i SO-nätverket har läsåret dragit igång. Våren avslutades med presentationer av två FoU-projekt, dels ett från Globala gymnasiet, som undersökte hur elever använder begreppen aktör och struktur när de analyserar en samhällsfråga, och dels ett från S:t Botvids gymnasium, om användande av källor i historia.

I höst har vi ett FoU-projekt och ett ramprojekt igång. FoU-projektet är ett samarbete mellan lärare på Globala gymnasiet och Tullinge gymnasium som undersöker hur lärare i religion kan undervisa för att elever ska få en mer komplex förståelse för hur religionen kristendom kan förhålla sig till sexualitet. Studien utgår från religionsdidaktikerna Robert Jacksons definition av tolkning. Studien har sin bakgrund i läroplanens nya krav på att undervisningen ska ge elever förutsättningar att kunna analysera och värdera religion i relation till olika aspekter av människors identitet.

Inom SO-nätverkets ramprojekt undersöker vi på olika sätt förmågan att analysera inom de samhällsorienterande och samhällsvetenskapliga ämnena. I det första ramprojektet ingår lärare från Östra Real, Norra Real och Tumba gymnasium. Projektet har precis satt igång, och kommer att fokusera på frågan om vad det innebär att kunna göra maktanalyser inom ämnet samhällskunskap.

Dessutom har vi uppstartskontakter med flera olika skolor som hört av sig för att få rådgivning om hur de kan delta i ramprojekt som vi leder, eller planera för ett att ansöka om medel till ett eget FoU-projekt. Kul! Är du också intresserad av att delta i ett ramprojekt så är sista datum för nästa ansökningstillfälle den 15 oktober.

Ann-Sofie, Hans och Malin

LL

Den 14 september anordnas konferensen Leda lärande för karriärlärare, rektorer och chefer på central förvaltning i Stockholms stad. STLS finns representerade på flera av seminarierna: Dels så presenterar våra vetenskapliga ledare och koordinatorer STLS i stort med några exempel på ämnesdidaktiska FoU-projekt och dels så presenterar flera lärare sina projekt som har genomförts inom ramen för STLS.

Vi kommer också att stå bland utställarna och informera om våra ramprojekt och Lärarnas forskningskonferens.

/Jessica

Nu har matematiknätverket äntligen dragit igång årets verksamhet. Ett FoU-projekt om uppgifter som inspirerar till algebraiska lösningsmetoder och ett ramprojekt som ska behandla vad det innebär att resonera algebraiskt. För oss koordinatorer innebär det ett STLS-år med givande diskussioner om frågeställningar, metoder och analyser i syfte att producera ny kunskap om hur man bäst får tillstånd ett lärande av algebraiska resonemang. Självklart önskar vi också få se våra tidigare projektdeltagare på årets nätverksträffar. Om du själv vill ingå i ett ramprojekt om algebraiska resonemang är nästa sökmöjlighet den 15 april.

Verner Gerholm

3

sep

ESERA 2015: andra dagen

Det är en hel del, för stockholmsnaturvetenskapsläraren, kända ansikten här på ESERA. En av dessa är Iann Lundegård från institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnets didaktik, Stockholms universitet.

Iann

På frågan på vilket sätt kan ämnesdidaktisk forskning stödja (svenska) lärare i deras arbete? svarade Iann:

  • Lärare kan få hjälp att på ett systematiskt sätt synliggöra sin egen och sina elevers utveckling i en no-undervisning mot bestämda syften.
  • Lärare kan få hjälp att på vetenskaplig basis förhålla sig kritiskt till strukturer och diskutera och bemöta policytrender som direkt och indirekt styr skolan och no-undervisningen.
  • Den gemensamma kunskapen som växer ur forskningen bidrar till att skapa en professionell identitet och välbehövlig status hos lärarna.

/Per

3

sep

ESERA 2015: första dagen

Precis som Jessica och Sanna rapporterat från EARLI 2015 i tidigare inlägg, är kvantitativa studier också ett vanligt inslag här på ESERA (European Science Education Research Association) 2015. I måndags, vilket var konferensens första dag, lyssnade jag på forskningspresentationer om estetik och känslors koppling till lärande i naturvetenskap. En av presentatörerna var australiensaren Alberto Bellocchi som berättade om sin studie där han och hans kollegor har undersökt hur lärare uppfattar och skapar sociala relationer när de deltar i en nät-baserad fortbildningskurs. Ett oväntat resultat var, enligt Bellocchi, att några deltagare upplevde filmade seminariesekvenser negativt. Forskarna hade med filmsekvenserna i kursen för att skapa ett socialt sammanhang men snarare än att känna sig delaktiga, kände sig några deltagare inledningsvis isolerade av att titta på ”hur det kan vara” när man studerar. Sammanfattning av studien finns här.

/Per

väska

… och sista konferensdagen. Vanligtvis brukar det vara lite glest på sista dagens sessioner eftersom flera har påbörjat hemresan. Dock blev jag överraskad av hur många det ändå var på lördagens första session 08:45-10:15. Och då ska tilläggas att många hade varit på galamiddagen kvällen före.

Första sessionen jag var på var en Special invited group med titeln Implementing Assessment for Learning: Collaboration, Culture and the Regulation of Learning. Fyra papers presenterades: Cooperative Learning about Assessment (Kari Smith); Assessment Culture vs. Testing Culture: Impact on Assessment for Learning (Menucha Birenbaum); Co-construction of Collaborative Practices of Assessment for Learning (Fernando Morales Villabona & Lucie Mottier Lopez) och How Assessment for Learning promotes Self-regulation, Co-regulation and Shared Regulation (Ernesto Panadero, Anders Jönsson & Jan-Willem Strijbos).

Efter presentationerna fördes en kritisk diskussion kring de papers som presenterats där diskutanten, Dany Laveault, avslutade med att säga att våra elever självbedömer och självreglerar vare sig vi frågar eller inte. Vad som är viktigt är att vi lär elever självbedömning och självreglering på ett konstruktivt sätt som leder till lärande.

IMG_2915

Även kollegan Jessica presenterade sin första studie: Learning about writing from giving feedback: Insights from EFL classrooms in secondary school, och hon hann också visa preliminära resultat från sin andra studie. Efter hennes presentation ställdes många intressanta frågor.

IMG_2920

På dagens sista session lyssnade jag och Jessica på vår nya twitterföljare @CarlessDavid som presenterade Designing and implementing effective assessment tasks.

Avslutar med en klassiker. Händer på alla konferenser. Ändå en givande vecka på Cypern och #EARLI2015!

IMG_1985 shorter speeches

/Sanna

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier