23

mar

Delta i forskningsprojekt: Budskap bortom raderna

Har böcker ett budskap? Har Robinson Kruse ett budskap och vilket är i så fall det? Att ”ensam är stark”? Att individen är starkare än samhället? Kanske vill den säga att vi blir människor först när vi träffar andra människor? Eller har den ett tidstypiskt, idag rasistiskt, budskap om den vite mannens överhöghet? Och en följdfråga, till dig som är lärare: hur skulle du undervisa om textens budskap?

Frågor av den typen ställde vi oss i ett tidigare inlägg från STLS ämnesdidaktiska nätverk för svenska och svenska som andraspråk, vid formuleringen av ett ramprojekt* med namnet Budskap bortom raderna, ett forskningsprojekt som nu är inne på sitt andra år och som handlar om att förstå vad som gör en undervisning om texters budskap framgångsrik..

Nio lärare från fem olika grundskolor har varit involverade under året som gått. Vi har byggt på tidigare forskning om undervisning i läsning av skönlitteratur, en forskning som återkommande tar upp problematiken med att texters budskap ofta behandlas antingen som ett fixerat, objektivt innehåll (”Robinson Kruse handlar om att individen är stark”), eller (vilket kanske är vanligare) ett helt subjektivt, av eleven bestämt budskap (”För mig handlar Robinson Kruse om hur det är att inte ha några kompisar”)

Vi tycker själva att vi i projektet hittat principer för litteraturdidaktisk undervisning som har potential att överbrygga denna motsättning. Vi prövar just nu en utformning av undervisningen som förser eleverna med på förhand givna, men samtidigt konkurrerande, möjliga budskap. En sådan utformning av undervisningen ger, tycker vi oss se, möjlighet för eleverna att se att en text kan ha flera möjliga och rimliga tolkningar, samtidigt som den pekar på sambandet mellan tolkning och vad som faktiskt står i texten.

Är du lärare i svenska eller svenska som andraspråk och tycker att detta verkar spännande? Kanske vill du vara med under läsåret 2019/2020 och prova ut och finslipa den undervisningsdesign som nu håller på att ta form? Budskap bortom raderna, är i så fall något för dig att delta i!

Ann Ohlsson

Anna-Maija Norberg

Björn Kindenberg

Cristina Jarl

Koordinatorer i ämnesdidaktiska nätverket för svenska och svenska som andraspråk, STLS

*så kallat eftersom flera lärare, tillsammans eller oberoende av varandra kan ingå inom den ram som projektets syfte och forskningsfrågor ger

1 kommentarer

Falska vänner | Forskning i praktiken

Falska vänner | Forskning i praktiken

[…] nämligen när ett ord används i helt olika betydelser i helt olika sammanhang. I sammanhang som ramprojektet Budskap bortom raderna, och i det vidare sammanhanget som STLS utgör, märker vi ibland av att en viss språkförbistring […]

Bloggen Forskning i praktiken

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är ett samarbete mellan kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet som initierar, stödjer och sprider lärarledda forskningsprojekt. Vi som skriver här koordinerar ämnesdidaktiska projekt inom matematik, moderna språk och engelska, naturvetenskap och teknik, praktiska och estetiska ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och svenska som andraspråk och yrkes- och karaktärsämnen.

Kontakt: Anna-Maija Norberg

Kategorier

Kategorier